Na twee inleidende studies over leiderschap in de bijbel gaan we 23 november de verbanden zoeken met de tekst uit Efeze 4.

Efeze 4:11-15  En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars,  om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,  totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.  Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt,  maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.

We zagen in de eerste studies dat nieuwe wijn alleen in nieuwe zakken gaat. We moeten dus bereid zijn om het oude los te laten als we vernieuwing willen. Tevens zagen we, in de zoektocht naar bijbels leiderschap, dat oudsten zowel in het Oude Testament, als in het Nieuwe Testament als in de hemel een belangrijke, door God gegeven positie hebben. We zagen ook dat het begrip voorganger een begrip is wat in de bijbel nauwelijks voorkomt en als het voorkomt dan staat het in het meervoud en betreft het een leider die voor gaat. Wel zien we dat de bijbel een extra eerbewijs geeft aan degene die goede leiding geven en onderwijs. Ook het begrip diaken blijkt erg bijbels te zijn en is wellicht een positie die we moeten heroverwegen, want we zien in Handelingen 6 dat er juist vanuit de aangestelde diakenen grote werken voorkomen (Stefanus en Fillipus).

Volgende week woensdag gaan we proberen te ontdekken wat Efeze 4 hier nog aan toe wil voegen. Wat moeten we ons voorstellen bij een apostel, herder of profeet? De leraar en evangelist lijken wat duidelijker te zijn. Zijn dit andere titels voor oudsten of moeten we dit breder zien? Ligt in deze vijfvoudige bediening een sleutel voor het juist functioneren van de gemeente?

 Woensdag 23 november zullen we het samen onderzoeken. De studie avond begint om 20.00 uur in het Prieel.