Privacyverklaring Lachai Roï

Lachai Roï is een stichting met ANBI-status. Via onze websites en apps bieden wij allerlei diensten aan onze bezoekers. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden
wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Contactformulier: http://www.lachai-roi.nl/contact
Post: Christengemeente Lachai Roï – Kluut 18 – 3245 TC  Sommelsdijk

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten, inschrijfformulieren, apps, websites en andere uitingen laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd
alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die jij kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • IBAN – Bij gebruik machtigingsformulier, nodig om te kunnen incasseren;
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier;
 • inloggegevens;
 • interesses;
 • leeftijd;
 • adresgegevens;
 • samenstelling huishouden;
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites en apps.

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten welke jij gebruikt):

 • om je de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites en apps;
 • om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;
 • om jouw inschrijving voor o.a. lidmaatschap, onze community, etc. te verwerken;
 • om je te kunnen informeren betreffende landelijke en lokale zaken betreffende Lachai Roï en jouw deelname of bezoek aan activiteiten;
 • om jouw klacht of jouw reactie op een klacht te verwerken;
 • om je te benaderen over jouw klacht, omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren;
 • om te weten te komen welke onderwerpen spelen;
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • om je gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen;
 • om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan activiteiten en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer er (nieuwe) informatie is en onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, email, per post of telefonisch;
 • om onze websites en apps te verbeteren;
 • Om de door jou verstrekte machtiging te kunnen incasseren.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een e-mailmarketingplatform en geven we jouw gegevens door aan de postbezorger om niet-digitale bestellingen bij jou te bezorgen.
Ook maken wij gebruik van een derde partij voor het hosten van e-mail, ledenadministratie en opslag van documenten.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

De meeste partijen die data van ons verwerken, werken met standaard overeenkomsten welke voldoen aan de AVG wetgeving. Denk hierbij aan partijen als Facebook, Google en Microsoft. Bedenk dus goed dat als je bijvoorbeeld onze Facebookpagina bezoekt, dat Facebook zelf ook gegevens over jou verzamelt, alhoewel ze aangeven hierbij wel te voldoen aan de AVG
(zie kopje; websites van derden).

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering en cookies
Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit deelnameformulieren of inschrijfformulieren voor activiteiten) met elkaar indien dit nodig is voor de normale gang van zaken. Door jouw gegevens te combineren hopen we beter aan te sluiten op jouw interesses, activiteiten, wensen, etc. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Bij het verzamelen en combineren van jouw gegevens kan het zijn dat we gebruik maken van cookies.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd. Iedereen die (beperkte) toegang heeft tot persoonlijke gegevens is akkoord gegaan met onze gebruiksovereenkomst. Iedereen met toegang tot ons administratieve ledenbestand gaat ook akkoord met een geheimhoudingsverklaring. Deze(n) moet(en) vooraf gelezen en akkoord bevonden zijn voordat iemand toegang krijgt tot persoonlijke data. Bij wijzigingen in de personen die toegang hebben, zullen toegangs-wachtwoorden worden aangepast. Ook hebben wij een intern informatiedocument waarin is vastgelegd welk beleid er is met betrekking tot privacy en beheer van het administratieve ledenbestand.Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites/Diensten/Apps/Software van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites en apps van derden die door middel van links met onze websites of apps zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites of apps op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan. -> Microsoft / Google / Facebook / Mailchimp / WordPress / Etc

Minderjarigen
Als je 13 jaar of jonger bent heb je toestemming nodig van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers om gebruik te maken van onze websites en apps

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Je kunt contact opnemen met het secretariaat via het eerdergenoemde contactformulier, indien je jouw gegevens wilt inzien en/of wijzigen/verwijderen. Het kan zijn dat we je vragen om je te identificeren bij een schriftelijk verzoek tot inzage. Stuur dan een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee waarop jouw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto zijn afgeschermd. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 23 mei 2018.