Wie we zijn

Lachai Roï ‘de levende die naar jou omziet’

Wij geloven

In een goede God die van alle mensen houdt. Vanuit die Liefde heeft Hij Zijn Zoon Jezus gegeven om weer met ons in relatie te kunnen leven. Hij ziet jou en wil je innerlijke rust, vrede en een hoopvolle toekomst geven. Wij geloven dat Hij de Levende is die naar je omziet en een persoonlijke relatie met jou wil. Hij vernieuwt je hart wanneer je ervoor kiest je om te keren naar Hem..!

Christengemeente Lachai roï is een kerk (gemeenschap) waar iedereen thuis kan komen. Wij geloven in een plek waar iedereen veilig is en kan ontdekken hoe je ècht kunt leven. Dat kan, omdat Jezus degene is die leven geeft en ook Zijn leven daarvoor heeft gegeven. Daar vertellen we graag meer over.

De naam: ‘Lachai Roï’ hebben we van God gekregen en vind je in de bijbel in het verhaal van Hagar die, nadat ze gevlucht was, bij een bron kwam waar de engel tot haar sprak. Hagar noemt daarna die bron: ‘Beër Lachai Roï’, wat betekent: ‘bron van de Levende, die naar mij omziet’. 

zien

God leren zien, in vorm van Vader, Jezus als Zoon en De Heilige Geest, daar begint alles mee. Door hem te leren kennen, zul je jezelf op de juiste manier kunnen leren zien. De verkondiging en uitleg van Het Woord is het middel waardoor je ogen geopend worden voor de waarheid. De waarheid is geen theorie, maar een persoon: Jezus! Door Hem ontdek jij wie je werkelijk bent, je identiteit, door Hem komt herstel voor datgene dat gebroken is en door Hem kan jij je specifieke gaven en talenten ontdekken en in je bestemming gaan wandelen.

omzien

In een wereld waarin iedereen steeds meer naar zichzelf kijkt, proberen wij naar elkaar te kijken en naar de mensen om ons heen. Helpen, bemoedigen en aanmoedigen. Liefde van Jezus voor elkaar en voor jou, het belangrijkste onderdeel van gemeente zijn. Iedereen is welkom en iedereen is hier thuis. We zorgen voor elkaar en voor mensen om ons heen. Jezus is ons voorbeeld in het verzorgen van oplossingen in noden en er zijn voor eenzamen. Ons motto: ga veel samen eten.

laten zien

Wij zijn geroepen om de wereld in te gaan en mensen bij God te brengen. Wij zijn het middel wat God gebruikt om zichzelf te laten zien. Uiteraard zijn hiervoor het ZIEN en OMZIEN essentieel voor. Leer eerst je identiteit, zorg dat je een goed fundament hebt, zowel door kennis als de gemeente om je heen, werk samen en laat je leiden door de Heilige Geest.

15+

jaar

christengemeente Lachai Roï bestaat al een tijdje, maar we blijven altijd in beweging

300+

leden

De kerk is niet het gebouw, maar de mensen. De familie van de Vader, waar Hij in ons midden woont

400+

diensten

Hier zoeken en vinden we God, wordt de gemeente toegerust en bouwen we aan het fundament

75+

Vrijwilligers

Omdat we elkaar en de omgeving bedienen, zijn we dankbaar voor een groot team aan vrijwilligers die zich telkens weer met grote passie inzetten

Gewoontes

Doop

Wij geloven dat onze Heer Jezus voor ons is gestorven, zodat wij kunnen leven door Hem. Wanneer wij kiezen om Hem te volgen en door Hem als bron te gaan leven, krijgen we ook de opdracht om dat te bezegelen met de doop zoals beschreven in de evangeliën (Mattheüs 28:19  Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb). Door het symbolische watergraf sterven wij en staan wij op met Jezus en wordt alles wat ons aangerekend kon worden schoongewassen. Wij staan op in een nieuw leven met Hem.

Romeinen 6:4  Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

Wij geloven in een doop door onderdompeling, die voorafgegaan wordt door een bewuste keuze voor Jezus en het geloof dat Hij voor jou gestorven en opgestaan is. Dit wordt doorgaans ‘volwassendoop’ genoemd, maar het is niet ongewoon dat er ook kinderen en tieners, die de bewuste keuze maken, gedoopt worden.

Gewoontes

Bidden

Wij geloven dat we een krachtig middel hebben gekregen wat onze Heer ons voorgeleefd heeft, om weerstand te verbreken, in contact te zijn met de Hemel en Gods kracht op aarde tot uiting te laten komen.

Jakobus 5:16  Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Omdat de Heilige Geest in ons woont, kunnen wij met de hemel communiceren. Dit is belangrijk voor onze persoonlijke relatie met God, maar ook om de opstandingskracht van Jezus te laten manifesteren. Zo bidden wij bijvoorbeeld voor zieken zodat zij genezen, of bidden we voor/met mensen die er even niet uitkomen. Wij geloven in de opdracht om handen op zieken te leggen (Mark 16:18 op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden) en te bidden voor bevrijding (Markus 16:17  Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken). Ook komt het voor dat we, via handoplegging of handen uitsteken, we zegen van God aan elkaar door kunnen geven.

Naast bidden met gesproken woorden kennen we ook het spreken in tongentaal, dit is een hemelse taal die er voor zorgt dat we onze eigen gedachten buiten beschouwing kunnen laten. Het klinkt bijzonder, maar het kan voor jezelf helpen, omdat je niets hoeft te verzinnen of hoeft te weten wat je bidt. Het gaat om je verstand heen (1 Corinthiërs 14:14  Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar).

Ook kunnen we door de Heilige Geest profeteren, dit is het doorgeven van Hemelse waarheden aan elkaar en voor jezelf. Profetie is ALTIJD opbouwend. Wij geloven dat je profeteren kunt leren, daarom faciliteren wij een veilige plek met meer ervaren profeten en zorgen we dat er goed onderwijs is, want het is een kwetsbare gave.

1 Corinthiërs 14:1  Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven van de Geest, doch vooral naar het profeteren

 

Gewoontes

Samenkomsten

In de samenkomsten willen we ook graag echt samen komen, daarom zingen we samen en aanbidden we God. Hiermee ‘verhogen’ we God. Niet dat we Hem groter of hoger kunnen maken, maar we vergroten/verhogen daarmee Zijn ruimte in onszelf.

Exodus 15:2  De HERE is mijn kracht en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik, de God mijns vaders, Hem prijs ik.

Na de dienst drinken we samen koffie en verbinden we met elkaar. Zorg dat als je met moeilijke dingen zit, je niet vertrekt voor dat je met iemand gesproken hebt. Er is een gebedsteam wat met je wil bidden. Of zoek iemand van het welkomteam. Zij kunnen je helpen met vragen of weten naar wie ze je moeten doorverwijzen.

Ook doordeweeks komen we samen, kijk in de agenda voor verschillende activiteiten of evenementen.

Zoek je connectie in een kleinere groep waar we verbinden en als groep onderweg zijn? Meld je dan aan voor een huiskring of basiskring. ​

Gewoontes

Avondmaal

We vieren maandelijks en bij bijzondere gelegenheden avondmaal in de samenkomst. Wij geloven dat het gebruiken van het avondmaal ingesteld is door Jezus zelf voor zijn volgelingen. Het avondmaal symboliseert de dood van Jezus en door het nemen van het brood en de wijn nemen wij (geestelijk) deel aan Zijn lijden en sterven.

Lucas 22: 19-20 En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis.  Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.

Bij de instelling van het Pascha (de voorloper van het avondmaal) lezen we in Exodus 12 dat een huisvader een lam nam voor het gehele gezin. Dit lam verbleef in huis en werd geslacht. Het hele gezin  at daarvan en het bloed werd aan de dorpels van de deuren gestreken. Op grond hiervan geloven we dat kinderen deel mogen nemen aan het avondmaal, omdat zij ook deel mogen nemen aan Jezus. Verhinder ze niet. En vaders en moeders, jullie mogen deze prachtige maaltijd telkens uitleggen aan jullie kinderen.

Wij geloven dat doordat wij deel uit mogen maken van het offer, wij ook meedelen in wat dat als uitwerking heeft, namelijk:

 • Genezing
 • Bevrijding
 • Verzoening
 • Zegen
 • Herstel

 

Gewoontes

Opdragen kinderen

Omdat wij kinderen en ouders vanaf de geboorte van het kind willen steunen, bemoedigen en zegenen, laten we kinderen door de ouders opdragen/voordragen aan de gemeente. Het kind wordt zo voorgesteld aan zijn/haar geestelijke familie.

Daarbij wordt ook gesteld dat we als gemeente zorg zullen dragen voor het kind en de ouders zullen steunen. Zowel herderlijk als door het geven van onderwijs.

Bij het opdragen spreken we een zegen over het kind uit en is het niet ongewoon dat er profetische woorden over het kind uitgesproken worden.

Math 19:14-15  Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. En Hij legde hun de handen op en vertrok vandaar.

Wil je meer weten over hoe het in zijn werk gaat, of wil je je kind opdragen? 

Leiderschap

Ons team

De gemeente wordt gediend door een team van oudsten, zij nemen verantwoordelijkheid om de gemeente te leiden naar Gods plan en zijn er voor om te begeleiden waar nodig. Onze oudsten houden het overzicht en sturen aan.

Handelingen 14:23  En nadat zij voor hen in elke gemeente oudsten hadden aangewezen, droegen zij hen onder bidden en vasten de Here op, in wie zij geloofd hadden.

Oudste & spreker

Wilmar Leuvenink

oudste & spreker

Menno Domburg

oudste & worshipleider

Marina Domburg

Oudste faciliteiten

Peter Roozemond

Oudste & spreker

Linda Roozemond

oudste stichtingen

Dennis Maliepaard

oudste kinder- en jeugdwerk

Josien Maliepaard

Oudste communicatie

Matthijs Bartels

Oudste Gebed

Denise Bartels

grondgebied

Gebouw

Onze gemeente is niet het kerkgebouw of de zalen daaromheen, maar dat zijn de mensen.

Ef. 2: 19-22  Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God,  gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.  Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan Hem, de Heer,  in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.

Gelukkig zijn we gezegend met ruimte om alles wat de gemeente wil ondernemen te faciliteren en hebben we ruimte gekregen om samen te komen. Ook gebruiken we dit gebouw om de gemeenschap om ons heen te helpen met allerlei hulp.

Op dit moment bestaat Lachai Roï uit twee gebouwen, het ‘oude’ kameraadhuis aan de Antoon Coolestraat en het ‘nieuwe’ hoofdgebouw aan de Gerard Walschapstraat

Kameraadhuis

Het ‘oude’ gebouw bestaat grofweg uit 3 ruimtes:

 • De woonkamer, met compleet ingerichte keuken, eetgelegenheid en en lounge-hoek.
 • De samenkomstzaal, met podium, geluidsinstallatie en ruimte voor ca. 200 mensen.
 • De zaal, een ruimte om bij elkaar te komen, met tafels, stoelen en banken.

Deze ruimtes zijn beschikbaar om verhuurd te worden, maar daarbij willen we wel graag weten welke activiteiten uitgevoerd gaan worden, omdat het grondgebied aan God toebehoort en we Hem niet willen onteren.

buiten deze ruimtes is er een aparte kluskamer en kleedkamer, deze zijn ingericht voor de bedieningen die je terug kunt vinden onder ‘Wat we doen‘.

Geïnteresseerd in het huren van één of meer van de drie ruimtes? Neem dan even contact op!

Lachai Roï

In het nieuwe gebouw vind je de grote samenkomstzaal maar ook flink wat andere ruimtes:

 • De chreche, een fantastiche ruimte voor de allerkleinsten, met een kleine ballenbak en een glijbaan.
 • 2 vergaderruimtes, twee goed ingerichte ruimtes om op een productieve manier samen te komen.
 • jeugdkamer Hébron, een ruimte speciaal ingericht voor de jeugd van 12-18, met eigen keuken om samen te eten.
 • de boekenkamer, een gezellige ruimte voor een praatje, maar hier kunt u leesvoer aanschaffen om echt de diepte in te gaan.
 • de gebedskamer, een fijne ruimte om samen of alleen God te zoeken en elkaar te bedienen.